Wednesday, December 10, 2008

धुंद होते शब्द सारे, धुंद होत्या भावना .....

धुंद होते शब्द सारे, धुंद होत्या भावना

वर्यासंगे वाहता त्या फुलापाशी थांब ना ...

सई ये..... रमुनी सार्या या जगात रिक्त भाव असे परी, कैसे गुंफू गीत हे ...............

धुंद होते शब्द सारे .........................

मेघ दाटुनी, गंध लहरुनी बरसला मल्हार हा

मेघ दाटुनी, गंध लहरुनी बरसला मल्हार हा

चाँद राती भाव गुंफुनी बहरला निशिगंध हा

का कळेना काय झाले, भास की आभास सारे .......

जीवनाचा गंध हा विश्रांत हा..... शांत हा

धुंद होते शब्द सारे, धुंद होते भाव सारे.....

सई ये..... ...... रमुनी सार्या या जगात रिक्त भाव असे परी, कैसे गुंफू गीत हे ...............

धुंद होते शब्द सारे, धुंद होत्या भावना ... वर्यासंगे वाहता त्या फुलापाशी थांब ना ...

धुंद होते शब्द सारे..............................

गीत : चित्रपट - उत्तरायण

No comments: